Usługi

 • sprawy rodzinne i majątkowe rozwodowe
 • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się
 • potwierdzenie i sprawdzanie wiarygodności informacji dot. szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeniowym
 • poszukiwanie mienia
 • uzyskiwanie informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, jak również w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego
 • sprawy wynikające ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych
 • sprawy wynikające ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  – wykonywania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach
  – bezprawnego wykorzystania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową
 • sporządzanie pism procesowych w szerokim zakresie
 • dorzadztwo
 • inne